ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
-50%
Εκδόσεις
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
19 χρόνια βιβλία ποιότητας
Λεπτομερής αναζήτηση

Full text search
για βιβλία, συγγραφείς, βιβλιοπαρουσιάσεις,
στα πλήρη κείμενα των περιγραφών και των βιογραφικών.

Συνδεθείτε για να δείτε το λογαριασμό σας και το ιστορικό των παραγγελιών σας
Το καλάθι αγορών είναι άδειο
Πληροφορίες για τις
Εκδόσεις Επίκεντρο

2310256146 Θεσσαλονίκη
2103811077 Αθήνα

Γρήγορη αναζήτηση:    
    2310256146 Θεσσαλονίκη   -   2103811077 Αθήνα
Switch to English version Παρακολουθήστε το κανάλι
των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
στο YouTube
Επισκεφθείτε μας
στο Facebook
 Ακολουθήστε μας
στο X (πρώην Twitter)
 Δείτε μας
στο Instagram
 Διασκεδάστε μαζί μας
στο TikTok
Η ιστοσελίδα μας είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της.
 
Έγραψαν-είπαν για τα βιβλία μας:     Ιστοσελίδα «efsyn.gr», 15-05-2024     για το     ΦΙΞ FIX 120 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Νέες εκδόσεις
  
  
Best Seller
Ειδικές προσφορές
Συγγραφέας του μήνα: Θάνος Καψάλης
Ο Θά­νος Κα­ψά­λης, στο βι­βλίο του «Το δω­μά­τιο με τις μύ­γες» (εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο, 2023) αφη­γεί­ται την ιστο­ρία ενός μι­κρού ερ­γα­στη­ρίου του Πα­νε­πι­στη­μίου Columbia στις αρ­χές του 20ου αιώ­να, στο οποίο ο με­τέ­πει­τα Νο­μπε­λί­στας Κα­θη­γη­τής Thomas Hunt Morgan και οι τρεις εικο­σά­χρο­νοι φοι­τη­τές του, οι H. Muller, A. Surtevant και C. Bridges, με­γα­λούρ­γη­σαν θέ­το­ντας τις βά­σεις της Κλα­σι­κής Γε­νε­τι­κής.

Το ερ­γα­στή­ριο αυτό ονο­μά­στη­κε «το δω­μα­τίου με τις μύ­γες», ακρι­βώς επει­δή ο Morgan άρ­χι­σε να με­λε­τάει τα γε­νε­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά σε μια μύ­γα, τη Δρο­σό­φι­λα Με­λα­νο­γά­στηρ (Drosophila melanogaster).

Ο συγ­γρα­φέ­ας μας πε­ρι­γρά­φει ότι επρό­κει­το για ένα δω­μά­τιο μέ­σα στο οποίο συ­ζη­τι­ού­νταν ανοι­χτά οι ιδέ­ες όλων, φοι­τη­τών και ερευ­νη­τών, μέ­σα σε πνεύ­μα από­λυ­της ισό­τη­τας, ένα δω­μά­τιο στο οποίο υπήρ­χε ανο­χή στο δι­α­φο­ρε­τι­κό και χώ­ρος για νέ­ες, και­νο­τό­μες ιδέ­ες. Η τα­κτι­κή αυτή του Morgan, να εμπι­στευ­τεί, δη­λα­δή, τους φοι­τη­τές του και να τους ανα­θέ­σει πολ­λές ευθύ­νες σε εκεί­νο το δω­μά­τιο ήταν που οδή­γη­σε στις με­γα­λύ­τε­ρες ανα­κα­λύ­ψεις.

Είπαν για το βι­βλίο:

«Το βι­βλίο «Το δω­μά­τιο με τις μύ­γες» πραγ­μα­τεύ­ε­ται τη θε­με­λί­ω­ση της Κλα­σι­κής Γε­νε­τι­κής και την έναρ­ξη της Μο­ρι­α­κής Γε­νε­τι­κής. Είναι κα­λαί­σθη­το, ευκο­λο­δι­ά­βα­στο και με­τα­δί­δει στον ανα­γνώ­στη τον παλ­μό των πρω­το­πό­ρων με­λε­τη­τών της γε­νε­τι­κής. Πα­ρό­λο που η ανά­γνω­σή του απαι­τεί βα­σι­κές γνώ­σεις βι­ο­λο­γί­ας, το βι­βλίο απευ­θύ­νε­ται σε ένα ευρύ κοι­νό που θέ­λει να ενη­με­ρω­θεί για την ιστο­ρία της γε­νε­τι­κής, που κα­θη­με­ρι­νά κο­σμεί πλέ­ον πρω­το­σέ­λι­δα εφη­με­ρί­δων και το πρώ­το θέ­μα στις ειδή­σεις των ρα­δι­ο­φώ­νων και των τη­λε­ο­ρά­σε­ων. Γι­α­τροί, Νο­ση­λευ­τές, Βι­ο­λό­γοι, Φοι­τη­τές και απλοί Πο­λί­τες θα εύρουν σε αυτό το βι­βλίο πο­λύ­τι­μα στοι­χεία, από το πώς ανα­πτύ­χθη­κε ο επι­στη­μο­νι­κός κλά­δος της Γε­νε­τι­κής. Ειδι­κό­τε­ρα, τώ­ρα που ο 21ος αιώ­νας ανα­φέ­ρε­ται συ­χνά ως ο αιώ­νας της Βι­ο­λο­γί­ας, λό­γω της ρα­γδαί­ας προ­ό­δου που ση­μει­ώ­νε­ται στον το­μέα των βι­ο­λο­γι­κών επι­στη­μών». - Κώ­στας Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης, Ομό­τι­μος Κα­θη­γη­τής Γε­νε­τι­κής και Γε­νε­τι­κής του Αν­θρώ­που, Τμή­μα Βι­ο­λο­γί­ας, ΑΠΘ

«Το δω­μά­τιο με τις μύ­γες είναι ένα βι­βλίο που γο­η­τεύει τον ανα­γνώ­στη. Με γο­ή­τευ­σε, γι­α­τί ο Θά­νος Κα­ψά­λης πε­τυ­χαί­νει να μας δι­η­γη­θεί με έναν σχε­δόν μυ­θι­στο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο μια από τις με­γά­λες στιγ­μές της Βι­ο­λο­γί­ας. Το κά­νει με τη μα­ε­στρία ενός δα­σκά­λου, που η μα­κρό­χρο­νη πεί­ρα του και η βα­θιά ενα­σχό­λη­σή του με τη δι­δα­κτι­κή της Βι­ο­λο­γί­ας τού δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα αφε­νός να εκλα­ϊ­κεύ­σει σύν­θε­τες επι­στη­μο­νι­κές έν­νοι­ες, χω­ρίς αυτό να κου­ρά­ζει, και αφε­τέ­ρου να κε­ντρί­σει το εν­δι­α­φέ­ρον του ανα­γνώ­στη, ανε­ξάρ­τη­τα από το επι­στη­μο­νι­κό του υπό­βα­θρο. Δι­α­βά­ζο­ντας το βι­βλίο είναι ανα­πό­φευ­κτο να ανα­λο­γι­στού­με, με δέ­ος, το τε­ρά­στιο άλ­μα που έκα­νε η Βι­ο­λο­γία στις αρ­χές του 20ού αιώ­να, μέ­σα σε λί­γα χρό­νια, με τα ελά­χι­στα μέ­σα που δι­έ­θε­τε τό­τε». - Γι­ώρ­γος Θυ­φρο­νί­της, Ομό­τι­μος Κα­θη­γη­τής Ανο­σο­λο­γί­ας Πα­νε­πι­στη­μίου Ιω­αν­νί­νων

Γεν­νή­θη­κε το 1956 στην Αθή­να, στην οποία ζει. Σπού­δα­σε βι­ο­λο­γία στο ΑΠΘ και ερ­γά­στη­κε για 35 χρό­νια ως εκ­παι­δευ­τι­κός. Ανά­με­σα στα βι­βλία που συ­νέ­γρα­ψε πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τα: «Μια ημέ­ρα σαν κι αυτή στην ιστο­ρία της Βι­ο­λο­γί­ας» (Ελ­λη­νο­εκ­δο­τι­κή), «Η Γε­νε­τι­κή σε δύ­σκο­λους και­ρούς και τό­πους» (Σαβ­βά­λας) και «Το δω­μά­τιο με τις μύ­γες» (Επί­κε­ντρο).

Βίντεο εκδηλώσεων - βιβλιοπαρουσιάσεων - συνεντεύξεων συγγραφέων των εκδόσεων Επίκεντρο
 2021-09-19^Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ού αι. και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία19-9-2021
Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ού αι. και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία
2023-01-17^Ανεπιθύμητοι και Αναλώσιμοι17-1-2023
Ανεπιθύμητοι και Αναλώσιμοι
2022-11-06^«Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες» και «Ο Ελληνικός εμφύλιος»6-11-2022
«Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες» και «Ο Ελληνικός εμφύλιος»
2023-05-26^Το νησί της Καλυψώς26-5-2023
Το νησί της Καλυψώς
2023-07-09^ΠΟΝΤΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ9-7-2023
ΠΟΝΤΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ
2022-12-20^ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ...20-12-2022
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ...
2021-04-21^Διαδρομές21-4-2021
Διαδρομές
 
Γκαλερί
      

 
Αξιολογήσεις επισκεπτών για τις Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΑξιολογήσεις επισκεπτών για βιβλία των Εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
(1 αξιολόγηση)

Οικονομέας Ελευθέριος:   Ευγενικοί άνθρωποι σύγχρονο περιβάλλον πλούσιο υλικό μοναδικές τιμές.  
(4 αξιολογήσεις)

Γαβριηλίδου-Χριστάκου Μαρίνα:   Ένα βιβλίο που διαβάζεται απνευστί ! Με επιμελημένες καίριες σαϊτιές και με στημόνι την ιστορία του λαού μας και του κόσμου ο συγγραφέας κεντά χαρακτήρες αναλύει ρόλους κρίνει συμπεριφορές κάνει συσχετισμούς διακινδυνεύει... Λέει άφοβα την δική του αλήθεια για τα πρόσωπα και τα πράγματα. Με τρόπο γλαφυρό και με την ματιά διαυγή και τον νου πάντοτε νηφάλιο διδάσκει εν τέλει ήθος και αρετή .Μαρίνα Ε.Γ. Χριστάκου   (9786182040744: Καλειδοσκόπιο μιας εποχής – όπως την έζησα)
Οικονομέας Ελευθέριος:   Εξαιρετική έκδοση!!!   (9789604589883: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ:)
Οικονομέας Ελευθέριος:   Εξαιρετικό βιβλίο!   (9789604589876: Οι ζωές των άλλων)
Καραμήτσος Μενέλαος:   Καταπληκτικό βιβλίο!   (9789604589876: Οι ζωές των άλλων)

Αναζητήστε βιβλία για να γράψετε τη δική σας αξιολόγηση

 
 epikentro.gr

Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 58816304000
Αθήνα: Ασκληπιού 21, Τ.Κ. 10680, Τηλ. 2103811077
Θεσσαλονίκη: Πλ. Ναυαρίνου 9, Τ.Κ. 54622
Τηλ. 2310256146, 2310256148Όροι χρήσης
Τρόποι πληρωμής και αποστολής
Επιστροφές
Cookies
Απόρρητο
Προσωπικά δεδομένα


Οικονομική ενημέρωση
Πρόσκληση σε Γ.Σ.
Σημεία διανομής συγγραμμάτων
των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ


Σύντομος οδηγός αγοράς
και χρήσης ηλεκτρονικών βιβλίων